ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθεσία

Προεδρικά Διατάγματα

Προεδρικό Διάταγμα 190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» (ΦΕΚ Α' 196 14.9.2006).

Προεδρικό Διάταγμα 20/2006 «Οργανισμός Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α' 17/7.2.2006).

Προεδρικό Διάταγμα 23/2005 «Προσαρμογή του Ν.Δ.400/1970 (A'10) «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, προς τις διατάξεις των Οδηγιών 1) 2000/64/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβ. της 7.11.00 «για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβ. 85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες» (L 290/27/17.11.00), 2) 2002/12/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβ. της 5.3.02 «για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συμβ. όσον αφορά τις απαιτ.περιθ.φερεγγ.για τις επιχ.ασφ.ζωής» (L 77/11/20.3.02), 3) 02/83/ΕΚ του Ε.Κ.και του Συμβ. της 5.11.02 «σχετικά με την ασφ.ζωής» (L 345/1/19.12.02) και 4) 02/13/ΕΚ του Ε.Κ και του Συμβ. της 5.3.02 «για την τροπ.της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβ. όσον αφορά τις απαιτ.περιθ.Φερεγγ.για τις επιχ.ασφ.ζημ.» (L 77/17/20.3.02)» (ΦΕΚ Α΄ 31/14.2.2005).

Νομοθετικά Διατάγματα

Νομοθετικό Διάταγμα 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχείρησης Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α' 10/ 15/17.1.1970) (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3455/2006).

Νόμοι

Νόμος 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/16-02-09).

Νόμος 3651/2008 «Οδική βοήθεια οχημάτων» (ΦΕΚ Α΄ 44/18-03-08).

Νόμος 3557/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 "Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" (ΦΕΚ 331 Α΄) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/100/14-05-07).

Νόμος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 38/10.02.2004).

Νόμος 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 87/16.5.1997).